הטור השביעי


לאחרונה, יצא לאור הכרך הששי של "הטור השביעי", במהדורה הכרונולוגית והמוערת.
 
עד יוני 1959, נכתב "הטור השביעי" לרוב כטור שירי, אך ממועד זה נכתב הטור בפרוזה. בכרך השישי במתכונתו הכרונולוגית והמוערת, מרוכזים כל הטורים החל מיוני 1959 ועד אוקטובר 1965. ובכרך זה בא לסיומו כינוס כל הטורים של "הטור השביעי" שכתב אלתרמן החל מפברואר 1943.
 
שני נושאים מרכזיים עמדו במרכז "הטור השביעי" בשש שנותיו האחרונות: פרשת היחסים עם גרמניה ופרשת לבון וגרורותיה עד לפילוג מפא"י.
את עמדתו העקרונית בסוגיה הראשונה קבע אלתרמן כבר עם חתימת הסכם השילומים ב-1952, כשתמך בהסכם, אך התנגד נמרצות לכל נורמליזציה של היחסים עם גרמניה, תרבותה ושפתה. להתנגדות זו נתן ביטוי בהיר ונוקב ברבים מטורי הכרך.
בסוגיה השנייה, פרשת לבון וספיחיה, תמך אלתרמן ברציפות בעמדתו העקרונית והנחרצת של בן גוריון בדבר החובה להקים וועדת חקירה משפטית שתבדוק מי אחראי לפרשה, עמדה שהובילה בסופו של דבר לפילוג מפא"י, ובדיעבד גם לקרע בין אלתרמן לביתו העיתונאי "דבר", שגרר אחריו, כנראה, גם את קיצו של "הטור השביעי" בסוף אוקטובר 1965.
 
עורכת הסדרה: דבורה גילולה.
עוזרת המחקר: סוניה רוזנברג