החוט המשולש
עם פרידה מראש הממשלה - נתן אלתרמן
 מאמרים וסקירות ותחזיות שהלכו ונכתבו באותו בוקר על עניני מדינה, על מעשי מרכבה של ממשלה עתידה, על מפלגות וחישוביהן, נפסקו באמצע.
 הדמות שהיתה רקע לכל אלה,  שהיתה חלק לא־נפרד מכל חשבון, הדמות אשר תומכים ושוליים הפכו בה, אשר ידידים עמלו להוסיף עליה ויריבים עמלו לגורע ממנה, דמות זו נשלמה פתאום, קפאה, נעשתה מוגמרת.
 אלא שדווקא מעתה יתחילו להתחולל בה התמורות שיעמידו אותה באור הנכון ויקבעו מהותה האמיתית.
 אין זו שאלה של ראיה נכונה יותר או נכונה פחות. זו שאלה של ראיות שונות. וכשם שהיינו מצוּוים לומר עד עתה את הראשונה, בעת פולמוס, כך נהיה מצוּוים לומר מעתה ואילך את השניה.
 הווה ועבר, פרט וכלל, מתחלפים, משַנים מקום.
 שנים רבות של נשיאה בעול, של עמל מתמיד ורב ופורה, עשרות בשנים, כל אלו יוצאות אל רקע ראשון. שעות אחרות, שנויות במחלוקת נעשות שניות במעלה.

חזור